O /\

Global Statements Dictionary

Previous | Next | Index

Q

ql qr qt qu qw


SAS word: Q

Statistic. Prefix for quartiles Q1, Q2, Q3. PSPPR:Descriptive Statistics. PSPL:Proc Steps:Summary Statistics.

Command. Alias for QUERY.


Previous | Next | Index

Global Statements Dictionary

!*=~ $ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z _

References